بیژن
دکتر بیژن عبدالکریمی

سایه سنگین سیاست بر جامعه ایران

در جامعه ما "لویاتان" سیاست در همه جا حضور دارد و سایه اش بر همه چیز سنگینی می‌کند؛ از ورزش گرفته تا دانشگاه ها، از مساجد گرفته تا سبک پوشش و نوع زندگی مردم.
اخبار فوری