خزرازی صادق
«سیدصادق خرازی»

پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در حال نزول است

دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: ما در حال ریزش طرفداران خود در کشور هستیم و پایگاه اجتماعی مان نسبت به قبل از انتخابات تقویت شده تر نیست و در حال نزول است.
اخبار فوری