ساختمان
میلاد مرادی

نوسازی روستاها، استراتژی هوشمندانه برای توسعه

هر چند برخی منتقدان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رونق مسکن را نادرست می‌دانند. اما اظهارات یکی از مقامات مرکز آمار، مهر تاییدی بر رونق نسبی در بخش مسکن است.
اخبار فوری