در این راستا برنامه «المجلس» شبکه الکاس قطر اکرم عفیف، مهاجم جوان و آینده دار السد را به عنوان بهترین بازیکن ماه آگوست لیگ ستارگان انتخاب کرد.