سیر نزولی قیمت مرغ و گوشت

افق نیوز/ بازار گوشت و مرغ در ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش نرخ دلار تقریبا روزانه افزایش یافت اما در روزهای گذشته و با کاهش نرخ ارز این بازار نیز بی نصیب نمانده و اکنون قیمت این مواد غذایی در حال پایین آمدن است.

بررسی قیمت‌ها نشان می دهد در بسیاری از استان‌ها و شهرها قیمت مرغ کشتار نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

به طوری که در آذربایجان شرقی حداقل قیمت مرغ کشتار برابر با ۸۸۰۰ تومان و حداکثر ۹۱۰۰تومان بوده و میانگین قیمت نیز برابر با ۸۹۰۰ تومان بوده؛‌ همچنین در آذربایجان غربی هر کیلو مرغ کشتار کیلویی ۹هزار تومان و حداکثیر ۹۲۰۰ تومان بوده و در اردبیل نیز هرکیلو مرغ کشتار حداقل کیلویی ۷۴۰۰ تومان و حداکثر ۸هزار تومان و با میانگین ۷۷۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

در کردستان اما حداقل قیمت مرغ ۹هزار و ۷۵۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۲۵۰ تومان بوده و با میانگین کیلویی ۱۰هزار تومان نرخ گذاری شده است.

در کرمانشاه نیز قیمت مرغ کشتار سیر نزولی داشته و حداقل ۸۴۰۰ تومان و حداکثر ۸۹۰۰ تومان بوده و با میانگین قیمت ۸۶۵۰ تومان عرضه شده است.

در بوشهر نیز هر کیلو مرغ کشتار حداقل ۹هزار تومان و حداکثر ۹۴۰۰ تومان و با میانگین کیلویی ۹۲۰۰ تومان و در کهگیلویه و بویر احمد نیز حداقل کیلویی ۹۶۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۲۰۰ تومان و با میانگین کیلویی ۹۹۰۰ تومان قیمت گذاری شده است که در مجموع قیمت مرغ کشتار در این استان ها کاهش داشته است.

در مقابل قیمت مرغ کشتار در برخی استان نیز با فزایش همراه بوده است؛‌ به طوری که هر کیلو مرغ کشتار در تهران حداقل ۹۱۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۳۵۰ تومان با میانگین کیلویی ۹هزار و ۷۲۵تومان عرضه شده و در مازندران حداقل کلیویی ۸۸۰۰ تومان و حداکثر ۸۹۰۰ تومان و با میانگین ۸هزار و ۸۵۰ تومان قیمت گذاری شده است.

در سمنان نیز قیمت مرغ کشتار حداقل کیلویی ۹۷۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۴۰۰ تومان و با میانگین ۱۰هزار و ۵۰ تومان بوده و در خوزستان نیز مرغ کشتار به حداقل کیلویی ۹۶۰۰ تومان و حداکثر به ۹۸۰۰ تومان و با میانگین کیلویی ۹۷۰۰ تومان رسیده است.

قیمت مرغ کشتار نیز در قم با فزایش همراه بوده به طوری که حداقل کیلویی ۹۸۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار تومان و با میانگین کیلویی ۹۹۰۰ تومان قیمت گذاری شده است ؛‌در گلستان نیز هر کیلو مرغ کشتار حداقل به ۹هزار تومان و حداکثر به ۹۷۰۰ تومان و با میانگین قیمت به ۹هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است.

قیمت مرغ در خراسان رضوی نیز افزایش یافته و حداقل کیلویی ۸۹۰۰ تومان و حداکثر ۹هزار تومان بوده و در لرستان نیز حداقل ۱۰هزار و ۱۰۰ و حداکثر ۱۰هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

بررسی این آمار نشان می دهد که افزایش قیمت مرغ در این استان ها سبب شده تا حداقل قیمت این ماده مهم غذایی به طور میانگین  ۷۴۰۰ تومان و حداکثر ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان شود و به طور میانگین هر کیلو مرغ کشتار در کشور به رقم ۹هزار و ۶۹۰ تومان برسد.

میانگین قیمت مرغ در ماه جاری برابر با ۹هزار و ۳۰۷ تومان بوده در حالی که میانگین ماه قبل برابر با عدد ۹هزار و ۵۱۰ تومان بوده و در مقایسه با آمار ۶ماه قبل به رقم ۷هزار و ۹۱۹ تومان می رسیم.

همچنین میانگین قیمت مرغ در سال جاری برابر با عدد ۸هزار و ۲۳۱ تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته و رقم ۷هزار و ۱۴۴ تومان نشان دهنده افزایش قیمت‌هاست.

قیمت مرغ

نمودار قیمت مرغ کشتار در یک ماه گذشته

نمودار قیمت مرغ کشتار در مقایسه با سال گذشته

قیمت مرغ

قیمت گوشت قرمز در بازار

بررسی وضعیت قیمت ها در برخی از استان ها نشان می دهد که در دهمین روز مهرماه در تهران هر کیلو گوشت گوسفند کشتار حداقل ۵۴هزار و حداکثر ۵۵هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله حداقل ۴۳هزار تومان و حداکثر ۴۴هزار تومان بوده که در مجموع میانگین قیمت هر کیلو انواع گوشت قرمز برابر با کیلویی ۴۹هزار تومان بوده است.

همچنین گوشت گوسفند کشتار در اصفهان حداقل کیلویی ۵۳هزار تومان و حداکثر ۵۴هزار و ۵۰۰ تومان بوده و هر کیلو گوشت گوساله نیز حداقل ۴۰هزار و حداکثر کیلویی ۴۲هزار تومان نرخ گذاری شده که در مجموعه انواع گوشت قرمز دارای میانگین کیلویی ۴۷هزار و ۳۰۰ تومان در این استان بوده است.

قیمت گوشت گوسفند در یزد همانند اصفهان بوده اما هرکیلو گوشت گوساله حداقل ۴۴هزار و حداکثر ۴۶هزار تومان بوده که به طور میانگین مجموع قیمت این گوشت ها برابر با رقم ۴۹هزار و ۲۵۰ تومان بوده است.

گوشت گوسفند در اردبیل نیز حداقل کیلویی ۵۱هزار تومان و حداکثر ۵۲هزار تومان نرخ گذاری شده و گوشت گوساله حداقل به کیلویی ۳۹هزار تومان و حداکثر ۴۰هزار تومان رسیده و در مجموع انواع گوشت قرمز به طور میانگین ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان نرخ گذاری شده است.

در خراسان رضوی هم گوشت گوسفند قیمتی برابر با حداقل کیلویی ۴۵ هزار تومان داشته و حداکثر کیلویی ۴۷هزار تومان نرخ گذاری شده و در کنار آن هر کیلو گوشت گوساله حداقل ۴۶هزار تومان و حداکثر ۴۷هزار تومان و با میانگین ۴۶هزار و ۲۰۰ تومان برای انواع گوشت قرمز قیمت خورده است.

گوشت گوسفند در فارس نیز حداقل کیلویی ۵۳هزار تومان و حداکثر ۵۴هزار تومان و گوشت گوساله نیز حداقل کیلویی ۴۵هزار تومان و حداکثر ۴۶هزار تومان نرخ گذاری شده که میانگین قیمت انواع گوشت قرمز در این استان برابر با کیلویی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

در بررسی این آمار می توان نتیجه گرفت که قیمت گوشت گوسفند در تهران با حداکثر قیمت کیلویی ۵۵هزار تومان در رتبه نخست و گوشت گوساله در خراسان رضوی با حداکثر قیمت کیلویی ۴۷هزار تومان در جایگاه نخست قیمتی قرار داشته اند.

قیمت مرغ

جدول قیمت انواع گوشت قرمز کشتار در استان های مختلف

نمودار قیمت دام کشتار در ۳۰روز گذشته در مقایسه با سال قبل

بررسی ها نشان می دهد که حداقل قیمت انواع گوشت قرمز در کشور برابر با کیلویی ۳۹هزار و حداکثر برابر با ۵۵هزار تومان بوده که به طور میانگین به عدد کیلویی ۴۷هزار و ۸۱۲ تومان می رسیم در حالی که این میانگین در ماه قبل کیلویی ۴۶هزار و ۲۶تومان بوده؛ در ۶ماه قبل برابر با کیلویی ۳۳هزار و ۶۱۳ تومان و در مقایسه با سال جاری به طور میانگین کیلویی ۳۹هزار و ۶۶۴ تومان بوده و در مقایسه با سال قبل به عدد ۳۱هزار و ۲۸۲ تومان به ازای میانگین هر کیلو انواع گوشت قرمز در بازار می رسیم.

گفتنی است قیمت انواع گوشت قرمز در سطح شهر و خرده‌فروشی ها به مراتب بالاتر از این میزان است.

قیمت مرغ