علی نیکزاد طی توئیتی نوشت: انتصاب دکتر مخبر با سابقه ارزشمند مدیریتی به سمت معاون اول رئیس جمهور می تواند یک آغاز خوب برای ساختن ایرانی قوی باشد.

به خصوص که ایشان در حوزه های فعالیتی خود تحولات مثبت ساختاری و فرآیندی ایجاد کرده اند. برای ایشان و جناب آقای اسماعیلی در مسئولیت های جدید آرزوی توفیق دارم.