*کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده امید جهانبخش اعلام کرد که باشگاه سایپا تهران به پرداخت ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۷۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (جهانبخش) محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص دعوی خواهام به میزان ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ریال قرار رد دعوی صادر کرد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

*کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده سپهر ایزدی اعلام کرد که باشگاه شهرداری بندر ماهشهر به پرداخت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶/۵۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

*کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده حسین رحمانی اعلام کرد که باشگاه شهدای بابلسر به پرداخت ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ ۲/۸۹۰/۰۰۰ ریال بابت مابقی هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

*کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده عطا کریم پور اعلام کرد که باشگاه ماشین سازی تبریز به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مبلغ ۴/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در مهلت ۳۰ روزه مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۶ از تاریخ قطعیت دادنامه در حق عطا کریم پور محکوم می شود.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

*با اعلام کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده امیر آبی، باشگاه شاهین بندر عامری به پرداخت ۳۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۸/۳۲۷/۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می شود.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.