آرشیو روزانه : ۱۴ بهمن, ۱۴۰۱

۱۴بهمن

سند طراحی مفهومی شاخه‌های فنی و مهارتی بررسی شد

نشست بررسی سند طراحی شاخه‌های فنی و مهارتی در سازمان پژوهش برگزار شد.

آمار کرونا
[cov2019]