آرشیو روزانه : ۲۴ مرداد, ۱۴۰۲

۲۴مرداد

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه شناختی و فردی با حضور همکاران خراسان رضوی

کارگاه آموزشی توسعه شناختی و فردی کارکنان با حضور کلیه همکاران استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

آمار کرونا
[cov2019]