آرشیو روزانه : ۱۷ مهر, ۱۴۰۲

۱۷مهر

پلیس با ورود “ته لنجی” با ضابطه به کشور موافق است

رحیمی گفت: کالای “ته لنجی” باید در شهرهای مرزی توزیع شود نه پایتخت و دیگر استانها

آمار کرونا
[cov2019]