باشگاه تورینی

هنوز هم در حق آنتونیو کونته بی عدالتی صورت گرفته است

تایید محرومیت او نشان دهنده بی عدالتی است که در حق او صورت گرفته که این موضوع باید کل سیستم فوتبال را به تفکر در این زمینه وا دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون