بحران هاي مالي

تحریم ایران به عامل اصلی تسریع بحران اقتصادی اروپا تبدیل شده است.

دلیل عقب نشینی یا سستی آمریکا در زمینه تحریم نفت ایران، شتابزدگی در اتخاذ این تصمیم و عدم بررسی نتایج و تبعات آن بوده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون