تئاتر خیابانی

پایان اجرای ۹۰ نمایش خیابانی در مناطق راهیان نور

اجرای بیش از ۹۰ نمایش خیابانی توسط هنرمندان تئاتر خیابانی کشور با استقبال زائرین مناطق راهیان نور روبرو شد.

آمار کرونا
[cov2019]