تامین امنیت خلیج فارس

نقش ایران و عراق در تامین امنیت خلیج فارس

نقش ایران و عراق در تامین امنیت خلیج فارس دو کشور ایران و عراق با وجود وجوه مشترک تقویت کننده که ریشه در اشتراکات دینی و تاریخی دارد، از بزرگترین کشورهای حوزه خلیج فارس بشمار می آیند که براساس اکثریت قاطع شیعیان، بیشترین جمعیت منطقه خلیج فارس را شکل می دهند. به همین منظور براساس […]

آمار کرونا
[cov2019]