تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی

میزان عیدی کارمندان دولت در سال ۹۰ اعلام شد

قانون برنامه حکم مشخصی در این زمینه دارد که ۵ هزار امتیاز ضربدر ضریب حقوق می‌شود که نزدیک ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

آمار کرونا
[cov2019]