تصویری از حضور سردار قاآنی در افغانستان

تصویری از حضور سردار قاآنی در افغانستان

فرمانده جدید سپاه قدس، قاآنی، درسال ۲۰۱۸ دو بار به افغانستان آمده بود.

آمار کرونا
[cov2019]