تعادل بازار ارز

برنامه بانک مرکزی برای تعادل بازار ارز

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تلاش می کند با همکاری مجلس تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند تا از این طریق بتوان رفاه مردم را افزایش داد.

آمار کرونا
[cov2019]