تعجب روزنامه حامی دولت

تعجب روزنامه حامی دولت از آمارسازی برای اشتغال

ادعای برخی مدیران دولتی مبنی بر ایجاد ۸۰۰ هزار شغل با وجود رشد منفی اقتصادی، تعجب و انتقاد یک روزنامه حامی را برانگیخت.

آمار کرونا
[cov2019]