تعرفه گاز

تعرفه جدید گاز خانگی از اول آبان

معاون وزیر نفت با بیان اینکه از اول آبان‌ماه امسال تعرفه جدید گاز خانگی اعمال می‌شود، جزئیات قیمت‌گذاری گاز‌بهای بخش خانگی در دوره زمستانی را تشریح کرد و گفت: تعداد اقلیم‌های مشترکان خانگی به چهار اقلیم کاهش یافته است

آمار کرونا
[cov2019]