تعزيه عشق

هنر تعزیه مردمی‌ترین هنر شناخته شده است

«در عرصه‌های گوناگون که وارد می‌شویم این ویژگی‌ها و این دو جریان را می‌بینیم»

آمار کرونا
[cov2019]