تعهدات دو خودروساز

تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است
رزم حسینی:

تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است

در زمینه خودرو ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم و تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است.

آمار کرونا
[cov2019]