تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم

تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است

تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است.

آمار کرونا
[cov2019]