تغيير واحد پول

برای رفع مشکلات موجود در کشور تغییر واحد پول به عنوان راهکار نهایی مطرح می باشد

طبق بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است. روان سازی جریان مبادلات بازرگانی مستلزم برخورداری از یک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهای این نظام را درایران اسکناس و مسکوک تشکیل می دهد. تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خرید […]

آمار کرونا
[cov2019]