تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

۰۶مرداد

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

مهریه به دو دسته عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می‌شود و برای مطالبه آنها باید مراحل قانونی که در قانون آمده است طی شود.

آمار کرونا
[cov2019]