تفکر انحرافی(Distorted thinking)

لندن؛ اولین پایگاه روابط نامشروع جنسی در تاریخ

«قبل از آنکه تسلیم مرگ شویم، به‌جز چند هم‌آغوشی خوب، زندگی چیز زیاد دیگری در چنته ندارد.»

آمار کرونا
[cov2019]