تفکر مارکسیستی

واکنش سردار کوثری به انتقادها از تماس رئیسی با پوتین درباره جنگ اوکراین

سردار کوثری نماینده تهران در مجلس گفت: شرق با آن تفکر مارکسیستی به زباله‌دان تاریخ سپرده شده است. اما بحث غرب با توجه به اقتدار ایران، از آمریکا تنها یک اسم مانده است و بحث غرب و شرق دیگر معنا ندارد.

آمار کرونا
[cov2019]