تقسیط بدهی بانکی

۲۶دی

۳تصمیم برای تسهیل بدهکاران بانکی/تقسیط مجدد ۵ساله

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ۳راهکار جدید برای تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای برخورد قضایی ازجمله تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ماهه بدهی ها خبر داد.

آمار کرونا
[cov2019]