تقویت اقتصاد ملی

راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی

دنیای اقتصاد : از زمانی که «نورث» اندیشه خود را مبنی بر توسعه بر پایه صادرات مطرح کرد، کمتر کسی گمان می‌کرد این تئوری بتواند موفق باشد. اما امروزه این تئوری به‌عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است.

آمار کرونا
[cov2019]