تقویت بینایی

۰۳خرداد

بادام تاثیرگذار در تقویت بینایی

مالیدن روغن بادام به پِلک، تقویت دید و بینایی را در پی خواهد داشت.

آمار کرونا
[cov2019]