تماس تلفنی ترامپ با اردوغان

سه تماس تلفنی بین مقامات سیاسی و نظامی ترکیه و آمریکا

سه تماس تلفنی بین مقامات سیاسی و نظامی ترکیه و آمریکا

پس از امضای توافق پنس – اردوغان در مورد عملیات شمال سوریه٬ ترافیک روابط دیپلماتیک بین ترکیه و آمریکا ادامه دارد.

آمار کرونا
[cov2019]