تمامی مسابقات فوتبال

تمامی مسابقات فوتبال تا پایان اسفند لغو شد

تمامی مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ برتر، دسته اول، دوم و سوم تا پایان اسفند ۱۳۹۸ تعطیل شد.

آمار کرونا
[cov2019]