تمام انرژی

هر دم از این باغ بری می‌رسد

هر دم از این باغ بری می‌رسد

هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد! جناح تندروی اصولگرایان بسیار عصبانی و مستأصل است. هر روز در پی انداختن طرحی نو است. طرحی که عقربه‌های زمان را به عقب برگردانند و امید به آینده را در دل خودشان تا حدی زنده کنند.

آمار کرونا
[cov2019]