تمایل و هوس جنسی

۰۳مهر

روابط جـنـسـی ،فقط وسیله ای برای ارضای امیال بیولوژیکی + تصویر

دکتر محمد والی پور ، متخصص روانپزشکی در این باره میگوید : اکثر مردان متاهل ، باور ندارند که از آیین همبستری اطلاعات ناقصی دارند. بر اساس اظهارات بانوان معلوم شده که سبب سرد مزاجی کمتر از نیمی از آنان همین عامل کامروا نشدن از همبستری است .آنها به موجب نا آشنایی همسرانشان با اصول […]

آمار کرونا
[cov2019]