تمدن

تمدن: به پیر به پیغمبر، احمدی‌نژاد هیچ لیستی در انتخابات مجلس ندارد

مرتضی تمدن، چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد می گوید: ارائه لیست در تهران یا شهرستان ها به نام رئیس جمهور سابق یا به نام دولت های نهم و دهم یا بحث ائتلاف و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از جریان های سیاسی و افراد فعال در انتخابات همگی فاقد اعتبار است.

آمار کرونا
[cov2019]