تمدید اعتبار کارت هوشمند

پیشنهاد فعالیت تاکسی‌های فرودگاه امام در شهر تهران

معاون وزیر راه از ارائه پیشنهاد فعالیت تاکسی‌های فرودگاه امام در شهر تهران به شهرداری خبر داد و گفت:‌ این پیشنهاد توسط شهرداری در دست بررسی قرار دارد.

آمار کرونا
[cov2019]