تمرینات تیم ملی ایران

ادامه تمرینات ریکاوری بازیکنان تیم ملی +تصاویر

روز نخست سومین مرحله از تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی بازیکنان تیم ملی انجام شد.

آمار کرونا
[cov2019]