تنبل ترین

تنبل ترین ملت های عرب

براساس تحقیق این مجله انگلیسی، اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس در صدر فهرست تنبل ترین ملت های عرب قرار دارند. به طوری که عربستانی ها با داشتن ۶۹ امتیاز از ۱۰۰ در صدر این فهرست در میان کشورهای عرب قرار گرفته اند.

آمار کرونا
[cov2019]