تنگه چزابه

دستور دکتراحمدی نژاد به مهندس نیکزاد در تنگه چزابه

رئیس جمهور در بازدید سرزده از مناطق جنگی و عملیاتی در استان خوزستان دستور بهسازی جاده سوسنگرد به بستان را خطاب به وزیر راه و شهرسازی صادر کرد.

در اینجا پای مهدی بوسه می خورد +تصاویر

این روزها بسیاری از مسافران نوروزی در میان سفرهایشان به مناطق جنگی نیز سری می زنند و برخی نیز با اردوهای راهیان نور راهی این مناطق می شوند.

آمار کرونا
[cov2019]