تنگ تيزآب

تصاویری از بی نظیرترین آبشار خاورمیانه

آبشار مارگون در شهرستان سپیدان فارس را بی مانند و بی نظیرترین آبشار خاورمیانه می دانند که به همراه دیگر جاذبه های طبیعی، گردشگران را می تواند روزها به دیدن خود مشغول کند.

آمار کرونا
[cov2019]