تهمیه میلانی

همه جهان ما را به عنوان ملت فرهنگ دوست می شناسند

حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با اهالی فرهنگ گفت: صاحبان فرهنگ و هنر و صاحبان قدرت و سیاست هر دو خادمان ملت هستند و هیچ یک از آنها نباید خود را بالا سر و قیم مردم بدانند.

آمار کرونا
[cov2019]