توافق کشورهای اروپایی

توافق کشورهای اروپایی برای گسترش آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای گسترش آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی موسوم به فرانتکس برای مقابله بهتر با هجوم پناهندگان به توافق رسیدند.

آمار کرونا
[cov2019]