تورج حاجی رحیمیان

۲۲خرداد

انتصاب مشاور وزیر کشور و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی

تورج حاجی رحیمیان مشاور وزیر کشور و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی شد.

آمار کرونا
[cov2019]