توسط یک مار

شکار همزمان دو موش توسط یک مار! +تصویر

ماری که به یک موش قانع نیست؛ در حال بلعیدن موش همزمان نیز در حال خفه کردن موشی دیگر است.

آمار کرونا
[cov2019]