تکنولوژی/Technology

تکنولوژی آموزشی چیست؟

تکنولوژی آموزشی هرگونه عمل یا اقدام مثبت و مبتنی بر پژوهش‌های علمی است که برای ارتقای امر آموزش اعمال می‎شود.

آمار کرونا
[cov2019]