تک نرخی شدن ارز

تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ جدید ارز مرجع تا ۱۰ روز آینده

محمود بهمنی گفت:ما تابع تصمیمات اکثریت هستیم و تصمیمات ما در شورای مربوطه و جلسات با اکثریت رای اتخاذ می شود

آمار کرونا
[cov2019]