درد بزرگ مرد تاریخ

۲۶خرداد

دکتر علی شریعتی:درد انسان، درد انسان متعالی ، تنهایی وعشق است.

محبت یا معرفت؟ ما بیش از هر چیز به تعلیم نیازمندیم، و حتی پیش از تبلیغ، به معرفت و آشنایی علمی نیاز داریم. یکی از بزرگترین مسائلی که در تاریخ وجامعه ما مطرح است اسلام و تشیع می باشد که بسیاری از ما بدان معتقدیم، اما آن را به درستی نمی شناسیم. به مذهبی ایمان […]

آمار کرونا
[cov2019]