رهبران آمریکا

۱۲خرداد

القاعده مهمترین تهدید آمریکا است

شبکه تلویزیونی راشا تودی گزارش داد: بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند بیکاری بزرگترین تهدید حال حاضر آمریکا محسوب می شود.

آمار کرونا
[cov2019]