عبدالکریم شولی

25اسفند

شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران به هزاران شبکه‌های اهریمنی غلبه کردند

مردم با اعتماد به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران به هزاران شبکه‌های اهریمنی غلبه کردند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر