كريم سجادپور

۲۲خرداد

موسسه آمریکایی کارنگی در گزارشی آیت الله خامنه ای را قدرتمندترین رهبر جهان دانست.

کیهان، در سال ۲۰۰۸ مقاله ای تحقیقی تحت عنوان «بازخوانی آیت الله خامنه ای، نگاه جهان به قدرتمندترین رهبر ایران» از طرف موسسه آمریکایی «کارنگی» به قلم نویسنده ایرانی این موسسه، کریم سجادپور، منتشر شد که در دسامبر ۲۰۰۹ با اعمال ویرایش هایی، مجددا منتشر و روی وب سایت این موسسه قرار گرفت. نویسنده این […]

آمار کرونا
[cov2019]