لومه دشت

۱۲بهمن
ییلاق زیبای لومه وشت در استان گیلان

ییلاق زیبای لومه وشت در استان گیلان

ییلاق لومه وشت در ابتدای ییلاق اسب وونی قرار گرفته است, در میان مغازه ها یک جاده خاکی وجود دارد که شما اگر آن را ادامه دهید به لومه وشت خواهید رسید,

آمار کرونا
[cov2019]